Мета дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання (настільний теніс)» - формувати у студентів знання і вміння вивчення історії, теорії і методики викладання настільного тенісу, оволодіти технічними прийомами і тактичними діями настільного тенісу, набути необхідні знання, вміння і навички для самостійної педагогічної і організаційної роботи в різних ланках фізкультурно-спортивної діяльності.

Завдання - сформувати знання про історію розвитку настільного тенісу; сформувати необхідні знання та практичні вміння у виконанні технічних прийомів і тактичних дій у настільному тенісі; сформувати вміння методично грамотно навчати технічним прийомам і тактичним діям у настільному тенісі; сформувати знання про правила гри настільного тенісу та вміння судити гру; сформувати знання та практичні вміння, необхідні для організації та проведення змагань із настільного тенісу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен .

знати: історію розвитку настільного тенісу в світі і в Україні; основні прийоми техніки і тактики гри і методику їх навчання; основні правила гри, види робочої документації для проведення змагань, жести судді під час гри.

вміти: правильно показати виконання основних технічних прийомів і тактичних дій гри; методично грамотно навчати основним прийомам техніки і тактики гри; судити гру, показуючи суддівські жести.


Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни

-   забезпечити студентів повним обсягом знань основних теоретич­них і практичних питань із спортивних ігор (баскетбол);

-   підготувати студентів так,  щоб їх  знання повною мірою задовольнили потреби, пов’язані з основами навчання та тренування.

 Завдання навчальної дисципліни є:

- забезпечити ефективність професійної підготовки студентів;

- сприяти формуванню високого рівня освіти студентів;

- формувати навички здорового способу життя.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- історію розвитку баскетболу;

- класифікацію прийомів техніки і тактики нападу і захисту;

- послідовність навчання техніки і тактики гри;

- правила гри;

- програмовий матеріал  з фізичної культури загальноосвітньої школи.

 уміти:

- виконувати технічні прийоми нападу і захисту, що вивчалися;

- використовувати тактичні дії нападу і захисту під час навчаль­ної гри;

- проводити окремі частини і урок в цілому; скласти конспект уроку;

- виконувати обов'язки судді під час навчальної гри; вести суддівську документацію.

 


Мета навчальної дисципліни: Викладання дисципліни "Туризм" має  на меті:

 Вивчення студентами теорії і методики навчання основ туризму, оволодіння технічними прийомами, формування професійно-педагогічних умінь і навичок необхідних майбутнім спеціалістам з фізичної культури і спорту для організації навчальної і фізкультурно-оздоровчої роботи з туризму в загальноосвітній школі.