Інформаційна система це взаємопов'язана сукупність при­строїв, методів і персоналу для обробки інформації.

Інформаційна система забезпечує приймання інформації, її перетворення (кодування), обробку, збереження і передачу ре­зультатів обробки споживачу: людині, тварині, рослині, машині, іншій інформаційній системі.

Прикладом сучасної інформаційної системи може бути ре­дакція газети або журналу, оснащена комп'ютерною технікою.

В інформаційній системі відбуваються такі процеси:

•    Введення інформації від джерел інформації;

•    Обробка (перетворення) інформації;

•    Зберігання вхідної і обробленої інформації;

•    Виведення інформації для підправлення користувачу;

•    Можливе введення інформації від користувача через зво­
ротний зв'язок.

 

У сучасній інформаційній системі комп 'ютер відіграє роль апаратно-програмної частини.

Складові частини комп'ютерної системи

Апаратна частина

(Нагdwаге, «тверда частина» — «залізо»)

Складається із з'єднаних між собою  різноманітних при­строїв, які можна побачити.

•    Процесор

•    Запам'ятовуючі  при­строї

•    Зовнішні пристрої введення-виведення

•    Контролери   зовнішніх пристроїв

•    Засоби зв'язку

Програмне забезпечення(ПЗ)

(Software, «м'яка частина»)

Складається із набору різ­номанітних програм, які керують роботою комп 'ютера, підтримують діалог з кори­стувачем, обробляють різно­манітну інформацію, допома­гають створювати різнома­нітні програми.

•   Системне ПЗ:

♦   операційна система

♦   системи     програму­вання

♦   програми технічного обслуговування

•   Прикладне ПЗ:

♦   ПЗ загального приз­начення

♦   ПЗ         спеціальногопризначення

Апаратна частина не може виконувати операції з обробки ін­формації без різноманітних програм, завдяки яким пристрої ви­конують свої функції. Для забезпечення працездатності комп'ютера і виконання певної роботи потрібна сукупність про­грам, яка створює його програмне забезпечення.

Програмне забезпечення здійснює керування пристроями комп'ютера під час введення, обробки, виведення і зберігання інформації, створює умови для роботи користувача на комп'ютері тощо.

Остання зміна: середа 30 січня 2013 16:55 PM