Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, подання, передавання, опрацювання та захист інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. З'ясувати предмет вивчення інформатики, її мету і завдання.

Мета : Сформувати поняття "Інформація", "Інформаційні процеси".

Навчити розпізнавати та аналізувати інформаційні процеси.

Інформатика, інформація, інформаційні процеси.

Хід уроку

1. Організаційний етап

Ви починаєте вивчати новий предмет — інформатика. Інформатика це широка галузь новітніх технологій, пов'язаних з інформаційною діяльністю людини. Інформатика як наука досить молода: вона сформувалася у другій половині XX століття, але вже стала необхідною складовою освіти сучасної людини. Англійський варіант назви інформатики звучить як Computer Science - комп'ютерна наука. Найвидатнішим досягненням у цій галузі було створення персональних комп'ютерів, які швидко стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Завдяки комп'ютерам ви відкриваєте для себе не лише нові ігри та розваги, а й вікно у неосяжний світ Інтернету, у світ створення комп'ютерних зображень, текстів, різноманітних математичних обчислень.

Сьогодні ми починаємо вивчати тему "Інформація та інформаційні процеси", дана тема розрахована на 2 уроки.

2. Оголошення теми уроку.

3. Вивчення нового матеріалу. Розповідь вчителя.

Інформатика — це наука, яка вивчає структуру і властивості інформації, а також закономірності та методи подання, пошуку, зберігання, обробки та передачі інформації за допомогою комп'ютерних систем.

Ключовим поняттям інформатики як науки є абстрактне поняття інформації.

Термін "інформація" походить від латинського "іп/огтаііо", що означає пояснення, виклад, тлумачення. Поняття "інформація" багатозначне, належить до первісних понять інформатики. Строгого означення йому не дають, але характеризують його, перераховуючи властивості інформації.

Властивості інформації:

1) Об'єктивність. Інформація — відображення зовнішнього світу, а він існує незалежно від нашої свідомості, знань, думок та суджень про нього.

2) Достовірність. Інформація є достовірною, якщо вона відображає істинний стан справ. На основі достовірної інформації приймаються правильні рішення.

3) Повнота. Інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння ситуації та прийняття рішення.

4) Актуальність інформації — важливість, істотність для даного часу.

5) Корисність. Ступінь корисності інформації залежить від потреб конкретних людей і від тих задач, які за допомогою отриманої інформації можна розв'язати.

6) Зрозумілість. — Інформація повинна бути представлена в доступному для сприйняття вигляді.

Таким чином, інформація — це набір відомостей про об'єкти, явища і процеси навколишнього світу, або інформація — це відомості, знання, які ми отримуємо із зовнішнього світу або які передаються від одного об'єкта до іншого (наприклад, від одного комп'ютера до іншого).

Характерні риси інформації:

1) Інформація — це нематеріальна субстанція, але передається вона за допомогою матеріальних носіїв — знаків і сигналів — або за допомогою фізичних процесів, які змінюються з перебігом часу. (При запису інформації наСБ — диск його маса не змінюється).

2) Інформація залежить не тільки від самих знаків та сигналів, але від їх взаємного розташування. (Сир — рис).

3) Якщо з однієї точки простору інформація передасться в іншу, то в початковій точці вона не зникає. Читаючи книгу, ми отримуємо інформацію, але при цьому вона залишається на папері.

4) Інформація є зрозумілою лише для того, хто здатний її розпізнати.

(Приклад: текст на іноземній мові)

У широкому розумінні інформація — це відображення реального (матеріального) світу у вигляді знаків та сигналів.

Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення можуть передаватись від людини до людини, від людини до пристрою та навпаки, а також між пристроями.

Між людьми повідомлення звичайно передаються в усній чи письмовій формі, а між пристроями — за допомогою сигналів.

Інформація залежить від того, як інтерпретується (трактується) повідомлення, за допомогою якого вона передається.

За формою подання можна виділити наступні види інформації:

1) текстова — інформація, яка міститься в усій друкованій літературі або відображається технічними пристроями у вигляді текстів;

2) графічна — картини, малюнки, графіки, діаграм, схеми, тощо;

3) звукова інформація — усне мовлення, музичні композиції, мелодії, шумові ефекти;

4) чисельна — набори числових даних;

5) керуюча — вказівки, команди, накази, які передаються певним виконавцям. Виконавцями команд можуть бути живі істоти та технічні пристрої такі, як роботи, станки з числовим програмним керуванням, комп'ютери;

6) комбінована або мультимедійна — інформація, що утворюється як комбінація об'єктів попередніх видів. Прикладом такої інформації є web-сторінки.

Інформацію умовно можна поділити на масову та спеціалізовану. Інформаційні процеси — це процеси пошуку та накопичення, опрацювання та використання, представлення, зберігання та захисту інформації.

Опрацювання інформації — це процес її перетворення, який виконується за деякими правилами. Опрацювання інформації слід відрізняти від перетворення, яке не змінює змісту вхідної інформації (наприклад, підсилення звукових сигналів). Опрацювання інформації залежить від змісту вхідної інформації, але під час самого опрацювання інформація не осмислюється, а лише перетворюється за розробленими алгоритмами. Пристрій, за допомогою якого здійснюється опрацювання інформації, називають процесором.

Процесор разом із запам'ятовуючими пристроями та пристроями введення/виведення інформації, які в сукупності призначені для виконання певних функцій, називають персональним комп'ютером.

На сьогодні людство володіє надзвичайно величезними інформацій-ними ресурсами. Користування цими ресурсами можливе лише за умови володіння сучасними інформаційними технологіями, під якими розуміють цілеспрямовану організовану сукупність інформаційних процесів з використанням засобів комп'ютерної техніки. Широкомасштабне втілення в життя інформаційних технологій ставить перед суспільством задачу виховання інформаційної культури, яка передбачає не тільки розуміння їх сутності та основ функціонування, але й володіння знаннями і навичками у використанні сучасних інформаційних технологій для вирішення пізнавально-освітніх, ділових, виробничих та інших проблем. Володіння цими знаннями стає обов'язковим атрибутом будь-якої професійної діяльності.

4. Осмислення набутих знань.

Перегляд презентації "Інформація. Інформаційні процеси".

5. Практичне завдання. Робота з клавіатурним тренажером. Інструктаж з техніки безпеки.

6. Домашнє завдання: Р.1. §1-3, 4.1 "Інформатика". І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю.Соколов. 7. Підсумок уроку. Узагальнення навчального матеріалу.

Остання зміна: середа 30 січня 2013 16:10 PM